การซื้อประกันการเดินทาง ก็เหมือนการซื้อประกันทุกประเภท ที่เราไม่รู้หรอกว่าจะได้ใช้มั้ย แต่ก็อุ่นใจว่ามีไว้กันเหนียวนะ และเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือไม่นี่เอง เราจึงต้องดูให้ดีว่าประกันการเดินทางที่เราซื้อไว้ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เพราะพอเวลาเกิดเหตุต้องเคลมขึ้นมา ประกันการเดินทางช่วยเราได้หลายอย่างทีเดียว

ความคุ้มครองประกันการเดินทางมีอะไรบ้าง

ประกันการเดินทางคือความคุ้มครองระหว่างการเดินทางนะครับ จะเริ่มจากการเดินทางออกจากบ้าน และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว ซึ่งหลักๆ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง ชีวิต ทรัพย์สิน และการชดเชยความเสียหายต่างๆ ดังนี้เลย

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จะเป็นเรื่องความคุ้มครองประกันการเดินทางที่โฟกัสไปในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะได้รับตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันการเดินทางของเรา ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งแขน ขา สายตา ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาว่าถาวรหรือไม่จะดูว่าขาดตั้งแต่ข้อลงไปหรือเปล่า

การรักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

ความคุ้มครองประกันการเดินทางสำหรับค่ารักษาพยาบาลจะแยกระหว่างการรักษาพยาบาล และการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองประกันการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยแพทย์หรือสถานพยาบาลแผนปัจจุบันเท่านั้น แพทย์แผนโบราณหรือแพทย์พื้นบ้านไม่คุ้มครอง เว้นแต่จะป่วยในที่ทุรกันดารจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ก็จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และถ้าเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะมีค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรืออื่นๆ ร่วมด้วย

1. ความคุ้มครองประกันการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

คุ้มครองเฉพาะการส่งศพกลับประเทศที่ระบุไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ดังนั้นเวลาเลือกต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้ส่งศพไปที่ประเทศใด เช่นเป็นชาวต่างชาติ อยู่ไทยมาหลายปีต้องเลือกว่าจะให้จัดการศพที่ไหน ถ้ามีการส่งไปประเทศที่ 3 ต้องจัดการค่าใช้จ่ายเองครับ เช่นเดียวกับการฌาปณกิจ เสียที่ไหนต้องจัดการศพที่นั่น ถ้ามีการย้ายเกิดขึ้น ความคุ้มครองประกันการเดินทางจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้

การเยี่ยมผู้ป่วย

ในกรณีที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยคนเดียวที่ต่างประเทศ และต้องมีการรักษานานเกินกว่า 30 วัน ไม่มีคนดูแล ประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองด้วยการให้ญาติ 1 คนมาเดินทางมาเฝ้าไข้ได้ แต่ต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและจะมีผลต่ออาการป่วยเท่านั้น ซึ่งความคุ้มครองประกันการเดินทางข้อนี้จะให้เป็นตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ

การชดเชยเงินสด ทรัพย์สินถูกโจรกรรม

ต้องเป็นการถูกโจรกรรมเท่านั้น นั่นคือต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการโดนประทุษร้าย ใช้กำลังแย่งชิง หรือมีร่องรอยงัดแงะในที่พักอย่างชัดเจน การวางลืมไว้แล้วกลับมาไม่เจอถือเป็นความประมาท ประกันการเดินทางไม่สามารถคุ้มครองได้

การล่าช้าของกระเป่าเดินทางหรือกระเป๋าเดินทางหาย

ความคุ้มครองประกันการเดินทางเรื่องกระเป๋าเดินทางล่าช้า ต่างกับความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหายนี้ กระเป๋าเดินทางล่าช้าคือมาช้า แต่ยังสามารถบอกได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ ส่วนประเป๋าเดินทางสูญหายคือหายไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ไหน บริษัทประกันการเดินทางแต่ละเจ้าจะให้ความคุ้มครองเรื่องนี้ต่างกันไปในแง่เงื่อนไขเวลาและค่าชดเชยครับ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือจะคุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหายเพราะการขนส่งครับ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นกรณีของทรัพย์สินแทน โดยจะชดเชยเป็นค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามที่จำเป็น ต้องเก็บใบเสร็จไว้ให้ดีสำหรับเคลมด้วยนะ ในส่วนทรัพย์สินในกระเป๋าจะได้รับการชดเชยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด

ความคุ้มครองประกันการเดินทางในข้อนี้ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง บริษัทประกันหลายแห่งชดเชยให้ แต่หลายแห่งก็ไม่ชดเชย ดังนั้นเก็บเงินไว้ดีๆ ดีที่สุด เพราะประกันการเดินทางคุ้มครองก็จริงแต่จะคุ้มค่าหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

หมายถึงเราทำให้มีคนเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหายเพราะเรา บริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายให้ทั้งกรณีเสียชีวิตและทรัพย์สิน แต่มีเงื่อนไขว่าบริษัทประกันจะเป็นตัวแทนคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายให้ เราต้องไม่ไปตกลงอะไรกับคู่กรณี ถ้าตกลงก่อนเราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเอง

การยกเลิกการเดินทาง

จะเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปล่วงหน้าแล้วและเรียกร้องคืนไม่ได้ เช่นค่าจองโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆ โดยการยกเลิกต้องมี “เหตุอันสมควร” เช่นไปเป็นพยานในศาล ตัวเราเองหรือญาติสนิทมากๆ เสียชีวิตหรือป่วยหนักเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นไปแบบกะทันหัน คาดการล่วงหน้าไม่ได้ด้วยนั่นเอง

ความล่าช้าในการเดินทาง

เป็นความคุ้มครองที่ให้ในกรณีนี่ยานพาหนะมาช้า เช่นสภาพอากาศแย่ เครื่องบินเสีย เกิดจราจลในประเทศที่กำลังจะไป หรือบ้านเราเองปิดสนามบิน และต้องกินเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง ประกันการเดินทางถึงจะชดเชยให้ครับ

การพลาดต่อเที่ยวบิน

ประกันการเดินทางจะคุ้มครองเมื่อเป็นความผิดของผู้ให้บริการเท่านั้น เช่นเครื่องบินงดเที่ยวบิน และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะเดินทางได้ใน 8 ชั่วโมงต่อจากนั้น จะได้รับความคุ้มครองประกันการเดินทางเป็นค่าชดเชยค่าอาหารเครื่องดื่ม

การลดจำนวนวันเดินทาง

คือมีเหตุร้ายแรงทั้งจากทางเราและผู้ให้บริการขนส่งที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวต้องสั้นลงกว่าที่กำหนดไว้ เช่นป่วยหนักมาก หรือผู้ให้บริการขนส่งเลิกกิจการไป ซึ่งจะได้รับการชดเชยเป็นค่าจองที่พัก ค่ามัดจำ ที่จ่ายไปแล้วล่วงหน้า

การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ

กรณีนี้ยกตัวอย่าง เช่น พ่อกับลูกชายอายุ 9 ขวบเดินทางด้วยกัน แล้วพ่อป่วยหนักมากต้องแอดมิตในโรงพยาบาล ลูกชายก็จะไม่มีคนดูแล จึงต้องส่งกบับประเทศถิ่นฐานไปก่อน ประกันการเดินทางจะคุ้มครองด้วยการออกค่าตั๋วเครื่องบินให้

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ไปอยู่ต่างประเทศนานกว่าที่ตั้งใจไว้ ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่าง บริษัทประกันการเดินทางก็จะขยายความคุ้มครองประกันการเดินทางให้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน 15 วัน

ความคุ้มครองประกันการเดินทางหลักๆ ก็มีประมาณนี้ครับ นอกจากนี้ยังมีประกันเสริมที่ช่วยให้สบายใจในการเดินทางได้อีกเยอะ ดังนั้นอย่าลืมซื้อประกันก่อนเดินทางทุกครั้ง

จองโรงแรมกับเอ็กซ์พีเดีย

จองตั๋วเครื่องบินกับเอ็กซ์พีเดีย


ขอบคุณข้อมูลจาก

frank_new_logo

Frank.co.th

Frank ประกันภัยรถยนต์ที่รวดเร็ว เรียบง่าย และจริงใจกับคุณ ประกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ ภัยจากการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ/น้ำท่วม และคุ้มครองที่ครอบคุมอีกมากมาย