หลักการและเหตุผล

บริษัท เอ็กซ์พีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญขึ้นออฟฟิตใหม่ “ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และพนักงาน สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในออฟฟิตใหม่แห่งนี้ โดยการถวายสังฆทานและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์
ในโอกาส “ทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นออฟฟิตใหม่ใน ปี 2557” นี้ ทางบริษัทจึงได้นำพนักงานร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานในออฟฟิตแห่งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในออฟฟิตใหม่
2. เพื่อให้องค์กรและพนักงานได้มีการกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้น

รูปแบบการดำเนินงาน

1. พนักงานร่วมกันถวายสังฆทานและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์
2. พนักงานร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวันและขนมหวาน

DSC02013
DSC02064
DSC02116
DSC02147
DSC02146